GIỚI THIỆU - Chi bộ

CHI BỘ ĐẢNG

Chi uỷ: 03 đc

- Bí thư:  Nguyễn Thị Minh Tuyết

- Phó Bí thư:  Dương Hiển Quang

- Chi uỷ viên:  Trần Thị Thu Hà

Chi bộ 20 năm Các tin liên quan khác :