GIỚI THIỆU - Tổ tiểu học

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

TT Họ và tên Phụ trách
1 Cô Trần Thị Hà TTCM
2 Cô Lê Thị Hoài Ân GV Văn hóa
3 Cô Trần Thị Kim Thoa GV Văn hóa
4 Cô Nguyễn Thị Thúy Phương GV Văn hóa
5 Cô Trần Thị Hà GV Văn hóa
6 Cô Võ Thị Vân GV Văn hóa
7 Cô Nguyễn Thị Thùy Dương GV Tiếng Anh
8 Cô Tôn Nữ Diệu Hạnh GV Âm nhạc
9 Cô Ô Thùy Dương GV Mĩ thuật
10 Cô Huỳnh Thị Kim Luyến GV Năng khiếu
11 Cô Nguyễn Thị Thùy Dương GV Năng khiếu
12 Cô Phạm Phú Kim Ngân GV Năng khiếu


Các tin liên quan khác :