GIỚI THIỆU - Tổ tự nhiên THCS

DANH SÁCH CÁC THẦY CÔ TRONG TỔ

stt Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
1 Thầy Đoàn Hương Phú Giáo viên Toán TTCM
2 Cô Trần Thị Diệu Linh Giáo viên Toán  
3 Thầy Lê Phước Nhanh Giáo viên Toán  
4 Cô Nguyễn Thị Mai Sương Giáo viên Toán  
5 Cô Hồ Thị Cẩm Hồng Giáo viên Sinh học  
6 Cô Đỗ Thị Yến Giáo viên Sinh học  
7 Cô Ngô Thị Lành Giáo viên Vật lí  
8 Cô Nguyễn Thị Diễm Giáo viên Hóa học  
9 Cô Phạm Phú Kim Ngân Giáo viên Tin học  
10 Thầy Lê Ngọc Nhân Giáo viên Tin học  
11 Thầy Nguyễn Quý Giáo viên Thể dục  

Các tin liên quan khác :