GIỚI THIỆU - Tổ văn phòng

DANH SÁCH CÁC NHÂN VIÊN TRONG TỔ

Tt Họ và tên Phụ trách
1 Cô Trần Thị Thu Hà Kế toán- Tổ trưởng
2 Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy Thủ quỹ, Thư viện
3 Thầy Bùi Hữu Bình Giáo vụ, Thư kí
4 Cô Phạm Thị Liên Y tế
5 Cô Phạm Thị Biện Phục vụ
6 Chú Đỗ Đăng Trình Duy tu
7 Chú Nguyễn Quang Trang Bảo vệ
8 Chú Ngô Việt Viên Bảo vệ
9 Chú Đặng Thanh Vân Bảo vệ


Các tin liên quan khác :